Ζωντανή Μετάδοση

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗC
ΑΓΙΟΥ OPOYC

ΑΘΩ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.2/7/2265 

Ἐξοχοτάτους,
’Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Παιδείας, Ἔρευνας και Θρησκευμάτων
κ. κ. Σταῦρον Κοντονήν και Κων/νον Γαβρόγλου
και Βουλευτάς τοῦ Έλληνικοῦ Κοινοβουλίου

Εἰς Ἀθήνας

Ἐξοχώτατοι Κύριοι,
Διά τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου γράμματος ἡμῶν θέτομεν ὑπ’ ὄψιν Ὑμῶν τά κάτωθι:

Ζῶντες, παρά τήν ἀναξιότητά μας εἰς τό Περιβόλι τῆς Παναγίας μας, τον ἡσυχαστικον τόπον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συμμετέχομεν ταυτοχρόνως εἰς τήν ἀγωνίαν και ἀνησυχίαν τῶν Ὀρθοδόξων τέκνων τῆς Πατρίδος μας, ἡ ὁποία μεταφέρεται ἐνταῦθα διά τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν τόπου, διά τά τελευταίως τεκταινόμενα
εἰς την χώραν μας σχετικῶς μέ τέ πρός ψήφισιν νομοσχέδιον περί τῆς «νομικῆς ἀναγνώρισης τῆς ταυτότητας φύλου» καί τήν διδασκαλίαν τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν.

Ἀναφορικῶς μέ τό πρός ψήφισιν νομοσχέδιον διερωτώμεθα πλέον τί μᾶς ἐπιφυλάσσεται εἰς τό μέλλον! Μετά τήν θέσπισιν ὑπό τῆς Κυβερνήσεως τοῦ «συμφώνου συμβίωσης ὁμοφύλων» καί τήν καθιέρωσιν εἰς τά σχολεῖα τῆς πατρίδος μας τῆς θεματικῆς ἑβδομάδος « Ἔμφυλες ταυτότητες», ὁδηγεῖται πλέον ἡ χώρα εἰς τήν ψήφισιν νόμου,
μέ τεον ὁποῖον θά μπορῆ κάποιος νά προβαίνη εἰς τήν ἀλλαγήν τοῦ «καταχωρισμένου φύλου» του μέ μία ἁπλῆ αἴτησι καί μάλιστα ἀπό τήν ἡλικίαν τῶν 15 ἐτῶν! Εἶναι δυνατόν διά νόμου νά καταστρατηγῆται ἀπροκαλύπτως εἰς τήν Ὀρθόδοξον Πατρίδα μας ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ; «καί ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἂνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν,
ἂρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς».

Διερωτώμεθα ποῖος Ὀρθόδοξος Βουλευτής τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων θά ψηφίση τοιοῦτον ἄνομον νομοσχέδιον. Παρακαλοῦμεν θερμῶς ἅπαντα τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως καί τῆς Βουλῆς νά ἀρθοῦν εἰς τό ὕψος τῶν περιστάσεων καί να συμβάλλουν εἰς τήν ἀποτροπήν τῆς νομοθετήσεως ταύτης. Ἴσως μία ἀπόσυρσις τοῦ νομοσχεδίου θά ἔδιδε τήν δυνατότητα τῆς ἐπανεξετάσεως καί τῆς περαιτέρω διαβουλεύσεως διά νά ἐκφρασθῆ ἐπαρκῶς ἐπί τοῦ θέματος ἡ βούλησις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ὅσον ἀφορᾶ στό δεύτερον θέμα, παρά τήν ἐκπεφρασμένην θέσιν τῆς Πολιτείας περί συνεργασίας μέ τήν ἐπιτροπήν τῆς Ἐκκλησίας διά τό περιεχόμενον τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, πληροφορούμεθα ὅτι διενεμήθησαν εἰς τούς μαθητάς «Φάκελοι Μαθήματος», μέ τούς ὁποίους οἱ Ὀρθόδοξοι μαθηταί θά διδάσκωνται ἕνα πανθρησκειακόν μάθημα, τό ὁποῖον ἐντέχνως θά ἐνσταλλάζη εἰς τάς ψυχάς των τήν ἰδέαν ὅτι «ὄλες οἱ θρησκεῖες εἶναι λίγο-πολύ τό ἴδιο» καί ἐν τέλει θά τούς ὁδηγῆ εἰς τον ἀγνωστικισμόν καί τήν ἀθεΐαν. Μάλιστα η ἀνωτέρω ὑποχρέωσις ἰσχύει μόνον δια τους πλειοψηφούντας Ὀρθοδόξους μαθητάς, ἐνῶ οἱ μειοψηφοῦντες ἑτερόδοξοι καί ἑτερόθρησκοι θά ἔχουν τό δικαίωμα νά διδάσκωνται ὁμολογιακόν μάθημα συμφώνως μέ τήν πίστιν των! Κατόπιν τούτων πῶς εἶναι δυνατόν νά μή σταθῶμεν εἰς τό πλευρόν τῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι συναισθανόμενοι τόν κίνδυνον διά τήν μόλυνσιν τῆς ψυχῆς τῶν τέκνων τους, ἀναγκάζονται νά ἐπιστρέψουν ὡς ἀπαραδέκτους τούς «Φακέλους Μαθήματος Θρησκευτικῶν»; Παρακαλοῦμεν ὅπως, ἀφουγκραζόμενοι τήν φωνήν καί ἀνησυχίαν πάντων ἡμῶν, ἀποσύρητε τούς ἀνωτέρω «Φακέλους» καί ἐπιτρέψητε τήν προσωρινήν χρῆσιν τῶν ὑπαρχόντων βιβλίων ἕως τῆς ὁριστικῆς διευθετήσεως τοῦ περιεχομένου τοῦ μαθήματος, συνεργαζόμενοι μέ τήν ἁρμοδίαν ἐπιτροπήν τής Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἔχοντες τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ παράκλησις ἡμῶν θά τύχη τῆς δεούσης προσοχῆς παρά πάντων τῶν ἁρμοδίων, εὐχόμεθα ὅπως ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Ἔφορος τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου, εὐλογῆ πάντας Ὑμᾶς εἰς τό πολυεύθυνον ἔργον Ὑμῶν.
Ἐν κατακλείδι ὑπενθυμίζομεν εἰς πάντας τούς σοφούς λόγους τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου: «Σ’ αὐτά τά δύσκολα χρόνια ὁ καθένας μας πρέπει νά κάνει ὅ,τι γίνεται ἀνθρωπίνως καί ὅ,τι δέν γίνεται ἀνθρωπίνως νά τό ἀφήνει στο Θεό. Ἔτσι θά ἔχουμε ἥσυχη τή συνείδησή μας ὅτι κάναμε ἐκεῖνο πού μπορούσαμε. Ἄν δέν ἀντιδράσουμε, θά σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἀπό τούς τάφους».


Ἅπαvτες οἱ ἐv τῇ κoιvῇ Συvάξει Ἀvτιπρόσωποι καί Προϊστάμεvοι
τῶv εἴκοσιv Ἱερῶv Μονῶv τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω.

 


Κοιvοποίnσις: Ἱεράv Σύνοδοv καί Ἱ. Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Κ΄ Ἱ. Μοvάς Ἁγίου Ὄρους.

 

designed by: Κώστας Χριστοδούλου